top of page

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กพร.โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองสีเขียว  ร่วมกับ อสจ.สิงห์บุรี และ สรข.เขต 5 พิษณโลก

เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับรางวัลเหมืองสีเขียว (Green mining)  ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. ของโรงแต่งแร่ บริษัท เอเซียนอินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

bottom of page