top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานตรวจกำกับประจำปี พ.ศ. 2566

S__15867952.jpg

นางสาวสมใจ มีสมบูรณ์
อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี(นายดำรง โอกาศ).jpg

นายดำรง โอกาศ
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่

พื้นที่จังหวัดลพบุรี

งานรังวัด/งานรังวัดด้วย
อากาศยานไร้คนขับ

งานโรงแต่งแร่ 

งานโลหกรรม

งานโรงโม่บด และย่อยหิน

งานทะเบียนอื่นๆ

งานประทานบัตรเหมืองแร่

งานอนุญาตส่งออก-นำแร่เข้าในราชอาณาจักร

ข้อมูลประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการ

Capture.JPG

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์นนท์
หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่

พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

งานโรงแต่งแร่ 

งานประทานบัตรเหมืองแร่

บทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560  

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 120/2565
เรื่องการปรับปรุงการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 55/2567 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดและนายอำเภอ
ปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 11 มกราคม 2567

104347.jpg

นางสาวชลิดา ไชยรักษ์
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 32/2564
เรื่องปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

การจัดการรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร

Capture.JPG

นางสาวลักขณา  ขันธประภา
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีชำนาญงาน

ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตตามพรบ พ.ศ. 2560-พ.ศ.2561
(ประทานบัตร)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแบ่งประเภททำเหมือง  พ.ศ. 2560

หนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ลว. 27 ธ.ค 2561

หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
ที่ ลบ 0014.2/138 ลว. 20 ก.พ 2562

21.jpg

นายอนุวัตร  มังคลา
นายช่างรังวัดชำนาญงาน

 

หนังสือเวียนซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นตามประกาศกระทรวงอุตสาหรกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร ลว. 26 ก.ค 2561

การดำเนินการหลังการอนุญาตประทานบัตร

1.จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

 2.จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

3.วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ที่ได้รับ
   ผลกระทบจากการทำเหมือง

4.จัดทำประกันภัยความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

5.ตัวอย่าง กองทุนสำหรับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

6.ตัวอย่าง หลักประกันภัย

7.ตัวอย่างเอกสารขอรับประทานบัตรและเปิดการทำเหมือง

8.ตัวอย่างรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน
   สำหรับโครงการเหมืองแร่

การจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่

1.การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่รายไตรมาส 2553-2565

หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560

ผู้รับใบอนุญาตโรงแต่งแร่

ผู้รับใบอนุญาตประทานบัตร

ผู้รับใบอนุญาตโลหกรรม

ผู้รับใบอนุญาตโรงโม่บด และย่อยหิน

ศูนย์บริการค้นหาข้อมูลของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตประทานบัตร

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตโรงแต่งแร่

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตอาชญาบัตร

รายงานใบอนุญาตโรงประกอบโลหกรรม

ระบบฐานข้อมูลใบอนุญาตโรงโม่บดและย่อยหิน

bottom of page