top of page

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

LINE_ALBUM_สำรวจเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ภายหลังการทำเ_2.jpg

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่กองบริหารสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติราชการ เพื่อการสำรวจพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำและดินเพื่อประเมินความเหมาะสม

วันพฤหัสบดี ที่  พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30-15.00 น

429535.jpg

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.แร่.พ.ศ 2560 ได้เข้าตรวจสอบการผลิตแร่แคลไซต์ สำหรับประทานบัตรที่ 29168/15505 , 29169/15506 และโรงแต่งแร่ ของบจก.ควอลิตี้ มิเนอรัล (มหาชน) มีความสอดคล้องกับการชำระค่าภาคหลวงแร่ถูกต้องหรือไม่

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.30-15.00 น

125454092_1538630616346181_1947150706657

การนำเสนอข้อมูลโครงการทำเหมืองแร่ 

เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการทำเหมือง

แร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตร 6/2559

กับชาวบ้านหมู่10 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง

จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท แซนด์ แอนด์ ซอยล์

อุตสาหรกรรม 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09.30-11.00 น

S__19300365.jpg

กพร.โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองสีเขียว  ร่วมกับ หัวหน้า กลุ่ม พร. และ สรข.เขต 5 พิษณโลก เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับรางวัลเหมืองสีเขียว (Green mining) ของบริษัท ศิลานิยมทองมา จำกัด โรงโม่ บดหรือย่อยหิน เลขที่ ธ 3-3 (1) -2/40 ลบ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

20200806_114443.jpg

กพร.โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองสีเขียว ร่วมกับ อสจ.สิงห์บุรี และ สรข.เขต 5 พิษณุโลก เข้าตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอรับรางวัลเหมืองสีเขียว(Green mining)ของโรงแต่งแร่ บริษัท เอเซียนอินซูเลเตอร์จำกัด(มหาชน)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563

เวลา 10.00 – 13.00 น.

1.jpg

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี และ

ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เข้าพบนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563

เวลา 09.30 น. 

S__19144714.jpg

ตรวจโรงแต่ง เอ็ฟเอ็มที

ตรวจเหมืองคุณไพฑูรย์_๒๐๐๓๑๒_0002 (2).jpg

ตรวจเหมืองคุณไพฑูรย์

.jpg

คณะเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่ม พร.ลพบุรี

ลงตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเหมืองแร่ตำบลโคกตูม เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดเป็นพื้นที่เขตแหล่งแร่แคลไซต์ของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.30 น.

bottom of page