top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายถึงผู้ประกอบการเหมืองแร่

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างและลูกจ้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดลพบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมการจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดและทดสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 1/2566

แจ้งให้เฝ้าระวังน้ำไหลหลากและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ในเขตประทานบัตรและเขตเหมืองแร่

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำข้อมูลงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ประกอบการเหมืองแร่  หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการเหมืองแร่” รุ่นที่ 1 และ  รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดและทดสอบขึ้นทะเบียน
ผู้ควบคุมงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับครั้งที่ 2-2565

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560

แจ้งแนวทางปฎิบัติการรายงานข้อมูลการรังวัดภูมิประเทศพื้นที่ประทานบัตรด้วยอากาศยานไร้คนขับ

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการเหมืองแร่

bottom of page