top of page

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่กองบริหารสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติราชการ เพื่อการสำรวจพื้นที่

ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว พร้อมทั้งตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำและดินเพื่อประเมิน

ความเหมาะสม ในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอนาคต 

bottom of page