top of page
บันทึกถ้อยคำรับรองในการยื่น
หรือการขอให้ดำเนินการคำขอประทานบัตร
บันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ผู้ขอต้องยื่นเพิ่มเติม
bottom of page